Regulamin

Regulamin Sklepu grzegorska.com

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. 1.1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.
 2. 1.2. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 3. 1.3. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego grzegorska.com
 4. 1.4. Sklep - serwis internetowy dostępny pod grzegorska.com, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.
 5. 1.5. Towar - produkty prezentowane w Sklepie Internetowym.
 6. 1.6. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy 1st Grzeórska Sp. Z o.o. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem Sklepu.
 7. 1.7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej - ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
 8. 1.8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 9. 1.9. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

 1. 2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, warunki i zasady składania zamówień oraz zawierania Umów sprzedaży.
 2. 2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. 2.3. Sklep prowadzony jest przez1st Grzegórska Sp. z o.o.,
 4. ul. 17 Stycznia 72,
 5. 02-146 Warszawa,
 6. tel: +48 22 877 24 15,
 7. KRS: 186662,
 8. NIP 526-23-85-127,
 9. Regon 016164901.
 10. 2.4. Korzystanie ze Sklepu wymaga użycia komputera lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu wyposażonego w dowolną przeglądarkę internetową w aktualnej wersji z włączoną obsługą Java script.
 11. 2.5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu grzegorska.com  oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 12. 2.6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe, ceny oraz orientacyjne terminy realizacji Zamówienia stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu i zawarcia Umowy sprzedaży

 1. 3.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową grzegorska.com, dokonać wyboru produktów poprzez podanie ich ilości a następnie podejmować kolejne czynności w oparciu o informacje podane na stronie.
 2. 3.2. Ilość pozycji przygotowywanego zamówienia, ilość produktów oraz ich wartość brutto (wraz z podatkiem vat) widoczna jest cały czas w górnym prawym rogu strony.
 3. 3.3. W trakcie składania Zamówienia do momentu naciśnięcia przycisku "Zamawiam" Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych.
 4. 3.4. Po podaniu przez Klienta wszystkich danych, wyświetlone zostanie podsumowanie przygotowanego zamówienia zawierające następujące istotne informacje:
 5. a.) wybrane towary, jednostki miary, ilości i ceny jednostkowe
 6. b.) wartość poszczególnych pozycji oraz łączna wartość towarów w cenach netto i brutto
 7. c.) metoda płatności,
 8. d.) sposób dostawy,
 9. e.) koszt dostawy
 10. f.) łączna wartość zamówienia
 11. 3.5. W celu wysłania Zamówienia konieczna jest akceptacja treści Regulaminu, oraz naciśniecie przycisku "Zamawiam".
 12. 3.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z 1st Grzegórska Sp. z o.o. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 13. 3.7. Po wysłaniu Zamówienia, Klient otrzymuje e-mail zatytułowany: "potwierdzenie otrzymania zamówienia nr ... dla kupującego", który potwierdza fakt dostarczenia zamówienia do Sklepu.
 14. 3.8. Po weryfikacji zamówienia przez konsultanta, Klient otrzymuje e-mail zatytułowany: "grzegorska.com - potwierdzenie przyjęcia zamówienia nr .... do realizacji", zawierający wszystkie istotne elementy zamówienia w szczególności informacje na temat sposobu dostawy, sposobu zapłaty, ilości towarów oraz czasu realizacji zamówienia (czas od chwili wysłania, potwierdzenia do chwili przygotowania towaru do wysyłki).
 15. 3.9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w powyższym punkcie.
 16. 3.10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

IV. Dostawa

 1. 4.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa sie pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. 4.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się transportem 1st Grzegórska Sp. z o.o. , przesyłką kurierską, pocztową lub Klient odbiera Towary na miejscu , w firmie.
 3. 4.3. Koszty dostawy naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Cennik podstawowy dotyczy paczek typowych, gdy suma trzech wymiarów nie przekracza 180 cm. Koszty dostawy wynoszą dla przesyłek o wymiarach nie większych niż 0,18 m 3 lub o wadze nie większej niż 30 kg 12 zł. plus 23%vat to jest 14,76 zł. a następnie 34 grosze netto plus vat za każdy dodatkowy dcm3 lub 2 zł netto plus vat za każdy dodatkowy kilogram. Dopłata za paczki nietypowe (suma wymiarów przekracza 180 cm) wynosi 20 zł. netto plus vat Klient otrzymuje potwierdzenie kosztów dostawy w mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia do realizacji.
 4. 4.4. Średni czas realizacji dostawy (liczony od chwili potwierdzenia przyjęcia zamówienia do chwili przygotowania towaru do wysyłki) podany jest dla każdego towaru indywidualnie. W zamówieniach składanych na wiele towarów najdłuższy z podanych czasów oznacza proponowany czas realizacji całego zamówienia.
 5. 4.5. Wraz z dostawa każdy Klient otrzymuje dowód sprzedaży w postaci faktury a Klient, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego dodatkowo otrzymuje tekst niniejszego Regulaminu.

V. Ceny, metody płatności

 1. 5.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki)
 2. 5.2. Klient ma możliwość dokonania zapłaty:
 3. a.) za pobraniem (płatne przy dostawie)
 4. b.) kartą płatniczą Visa , Mastercard on-line, przy czym karta kredytowa zostaje obciążona w momencie wysyłki towaru,
 5. c.) gotówką przy odbiorze towaru w wybranej kasie,
 6. d.) kartą kredytową przy odbiorze w siedzibie firmy przy ul.17 Stycznia 72
 7. e.) przelewem na konto bankowe nr 39 8004 0002 2001 0011 1142 0001
 8. 5.3. Sprzedający ma w każdej chwili prawo do zmiany cen produktów podanych na stronie.
 9. 5.4. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany, o której mowa w punkcie powyżej realizowane będą w cenach obowiązujących w chwili ich składania z wyjątkiem towarów objętych promocją lub wyprzedażą, jeżeli doszło do wyczerpania zasobów takich Towarów.
 10. 5.5. Sprzedający po otrzymaniu zamówienia potwierdza ilość towarów dostępną w proponowanej cenie oraz termin realizacji.

VI. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 1. 6.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny. W celu odstąpienia od umowy należy złożyć stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni i wysłać je na adres 1st Grzegórska  Sp. z o.o. podany w niniejszym Regulaminie.
 2. 6.2. Termin 10-dniowy liczy sie od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
 3. 6.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku towarów wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb.
 4. 6.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba ze zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres:
 5. ul. 17 Stycznia 72, 02-146 Warszawa
 6. 6.5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 7. 6.6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

VII. Reklamacje dotyczące Towarów

 1. 7.1. 1st Grzegórska Sp. z o.o. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umowa sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 2. 7.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres:  :info@grzegorska.com.pl . 1 st Grzegórska  Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 7 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona, przy czym ostateczny termin rozpatrzenia reklamacji w żadnym razie nie przekroczy 14 dni.
 3. 7.31 st Grzegórska  Sp. z o.o. nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje sie w karcie gwarancyjnej.

VIII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. 8.1. 1st Grzegórska Sp. z o.o. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje sie usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. 8.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres : Dział handlowy 1st Grzegórska Sp. Z o.o. ul. 17 Stycznia 72, mailowo pod adres: info@grzegorska.com.pl  , podając swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości.
 3. 8.51st Grzegórska Sp. z o.o. zobowiązuje sie do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 7 dni , a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona, przy czym ostateczny termin rozpatrzenia reklamacji w żadnym razie nie przekroczy 14 dni.

IX. Postanowienia końcowe

 1. 9.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy 1st Grzegórska Sp. z o.o. a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. 9.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy 1st Grzegórska  Sp. z o.o. a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę 1st Grzegórska Sp. z o.o o ile Klient wyrazi na to zgodę
 3. 9.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczna oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. 9.4. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia: 30.06.2014
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl